ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ประวัติวัดศาลาแดง
dot
bulletประวัติวัดศาลาแดง
bulletสังฆสถานที่สำคัญ
dot
ประวัติเจ้าอาวาส
dot
bulletพระพิพัฒน์วิริยาภรณ์
bulletพระครูสุนทรพิพัฒนโกศล (เดิม)
bulletพระครูวิหารกิจจารักษ์
bulletพระอธิการขำ
bulletพระอธิการลม
bulletพระอธิการเหมือน
dot
ประวัติอุโบสถหลังใหม่
dot
bulletประวัติอุโบสถหลังใหม่
bulletแกเลอลี่ ภาพสำคัญ
dot
ประวัติอุโบสถหลังเก่า
dot
bulletประวัติอุโบสถหลังเก่า
dot
สถานที่สำคัญภายในวัด
dot
bulletรอยพระพุทธบาทจำลอง
bulletหอสวดมนต์,หอฉัน
bulletศาลาการเปรียญ
bulletศาลาบูชาพระประจำวัน
bulletศาลาบูรพาจารย์
bulletโรงเรียนพระปริยัติธรรม
bulletวังมัจฉา
dot
ประมวลภาพกิจกรรม
dot
bulletกิจกรรมวันอาสาฬหบูชา
bulletกิจกรรมอบรมธรรมศึกษา
bulletงานปฏิบัติธรรมบวชชีพราหมณ์
bulletกิจกรรมเวียนเทียนรอบอุโบสถวันอาสาฬหบูชา๕๔
dot
ประมวลภาพเหตุการณ์สำคัญ
dot
bulletพระพุทธชนราช ใต้ร่มเศวตฉัตร
bulletการสวดมนต์ข้ามปี ๒๕๕๖
bulletการสวดมนต์ข้ามปี ๒๕๕๕
bulletภาพวีดีโอน้ำท่วมวัด ปี 54
bulletเหตุการณ์น้ำท่วม 27/10/54
bulletเหตุการณ์น้ำท่วม 29/10/54
bulletเหตุการณ์น้ำท่วม 30/10/54
bulletเหตุการณ์น้ำท่วม 31/10/54
bulletเหตุการณ์น้ำท่วม 01/11/54
bulletเหตุการณ์น้ำท่วม 02/11/54
bulletเหตุการณ์น้ำท่วม 03/11/54
bulletเหตุการณ์เมื่อ 6/6/2552


พระพิพัฒน์วิริยาภรณ์

 

ประวัติพระพิพัฒน์วิริยาภรณ์

(ประจวบ  อาทโร)

เจ้าอาวาสวัดศาลาแดง

พระพิพัฒน์วิริยาภรณ์ (ประจวบ)  ฉายา  อาทโร  อายุ ๗๖ ปี พรรษา ๕๖  นักธรรมชั้นเอก

วัดศาลาแดง  แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร  ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง  เจ้าอาวาสวัดศาลาแดง  เจ้าคณะแขวงบางแค

-----------------------------------------------

สถานะเดิม

ชื่อ ประจวบ  นามสุกล  สุดประเสริฐ

เกิดวันอาทิตย์ที่ ๑๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๘๐ (ขึ้น ๕ ค่ำ เดือน ๑๑)

บิดาชื่อ นายฉุย  มารดาชื่อ นางย้อย

บ้านเลขที่ ๑๗ หมู่ที่ ๘ ตำบลศาลาธรรมสพน์ อำเภอตลิ่งชัน  จังหวัดธนบุรี

บรรพชาอุปสมบท

วันอังคารที่ ๒๖ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๐  วัน  ๓ ฯ ๔  (วันอังคารแรมสิบเอ็ดค่ำเดือนสี่ปีวอก)

ณ วัดศาลาแดง ตำบลบางไผ่ อำเภอภาษีเจริญ จังหวัดธนบุรี

มีพระสุธรรมมุนี วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม จังหวัดพระนคร เป็นพระอุปัชฌาย์

วิทยฐานะ

พ.ศ. ๒๕๐๕ สอบได้ น.ธ.เอก สำนักเรียนคณะเขตภาษีเจริญ-หนองแขม

พ.ศ. ๒๕๔๓ สำเร็จการศึกษาสามัญระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (กศน.เขตบางแค กรุงเทพมหานคร)

พ.ศ. ๒๕๔๘ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ศาสนศาสตรบัณฑิต (ศน.บ) จากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

พ.ศ. ๒๕๕๑ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (ศน.ม) จากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

พ.ศ. ๒๕๕๒ – ปัจจุบัน กำลังศึกษาระดับปริญญาเอก รัฐศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

การศึกษาพิเศษ  เรียนวิปัสสนากรรมฐาน

ความชำนาญพิเศษ  การก่อสร้าง (นวกรรม)

งานปกครอง

พ.ศ. ๒๕๑๔ ได้รับแต่งตั้งเป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศาลาแดง

พ.ศ. ๒๕๒๕ ได้รับแต่งตั้งเป็น รองเจ้าอาวาสวัดศาลาแดง

พ.ศ. ๒๕๒๙ ได้รับแต่งตั้งเป็น เจ้าอาวาสวัดศาลาแดง เข้าร่วมประชมพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส

             และผู้ช่วยเจ้าอาวาส ตามมติมหาเถรสมคม

พ.ศ. ๒๕๓๐ ได้รับแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์

พ.ศ. ๒๕๔๔ ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะแขวงบางแค เข้าร่วมประชุมพระสังฆาธิการ ระดับเจ้าคณะเขต-เจ้าคณะแขวง

             ตามมติมหาเถรสมาคม

พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะแขวงชั้นเอก

งานศึกษา

พ.ศ. ๒๕๐๖ เป็นครูสอนพระปริยัติธรรมประจำสำนักศาสนศึกษาวัดศาลาแดง

พ.ศ. ๒๕๒๔ เป็นกรรมการอำนวยการสอบธรรมสนามหลวง เป็นกรรมการตรวจข้อสอบธรรมสนามหลวง

พ.ศ. ๒๕๒๙ เป็นเจ้าสำนักศาสนศึกษาวัดศาลาแดง

พ.ศ. ๒๕๓๘ เป็นประธานศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดศาลาแดง

พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้รับรางวัลพระผู้บริหารและครู ผู้มีผลงานดีเด่น ประจำปี ๒๕๔๐ – ๒๕๔๑

พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นประธานสนามสอบธรรมสนามหลวง ณ สนามสอบโรงเรียนวัดศาลาแดง (ธรรมศึกษา)

งานเผยแผ่

๑. ร่วมกิจกรรมโครงการนำวิปัสสนากัมมัฏฐานสู่พระนวกะ คณะสงฆ์ภาค ๑ ของคณะสงฆ์เขตบางแค

    ณ วัดบุณยประดิษฐ์ พระอารามหลวง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร

๒. ร่วมกิจกรรม และสนับสนุนส่งเสริมการสอบธรรมสนามหลยวงของคณะสงฆ์เขตบางแค

๓. ร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา ในวันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา และวันอาสาฬหบูชา

๔. จัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน

๕. จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร รักษาศีล แสดงพระธรรมเทศนา บรรยายธรรม ทำวัตรสวดมนต์ในวันธรรมสวนะ

๖. จัดให้มีกิจกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และในวันงานเทศกาลต่าง ๆ ตามวัฒนธรรมประเพณีไทย

๗. จัดพระภิกษุเข้าไปสอนพระพุทธศาสนาในโรงเรียนประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ทุกปีการศึกษา

๘. จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมบวชเนกขัมมะ ในเดือนพฤษภาคมของทุกปี ปีละหนึ่งครั้ง ครั้งละ ๕ คืน ๕ วัน

๙. จัดกิจกรรมเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดกในงานเทศกาลประจำปีของวัดในทุกปี

งานสาธารณูปการ งานก่อนสร้าง

พ.ศ. ๒๕๔๐ สร้างหอสมุดทรงไทย จำนวน ๑ หลัง

             สร้างกุฏิสงฆ์ทรงไทย จำนวน ๑ หลัง

พ.ศ. ๒๕๔๑ สร้างห้องน้ำ-ห้องสุขา จำนวน ๑ หลัง

             สร้างสุสาน จำนวน ๑ หลัง

พ.ศ. ๒๕๔๒ สร้างศาลาพักร้อนทรงไทย จำนวน ๑ หลัง

             สร้างศาลาเอนกประสงค์ทรงไทย จำนวน ๑ หลัง

พ.ศ. ๒๕๔๓ สร้างโรงครัว จำนวน ๑ หลัง

พ.ศ. ๒๕๔๗ สร้างศาลาอเนกประสงค์ จำนวน ๑ หลัง (ศาลาควรชม)

             เริ่มดำเนินการก่อสร้างอุโบสถหลังใหม่

พ.ศ. ๒๕๕๒ สร้างศาลาอเนกประสงค์ จำนวน ๑ หลัง

             สร้างห้องน้ำ-ห้องสุขา จำนวน ๑ หลัง

พ.ศ. ๒๕๕๓ สร้างหลังคาบริหน้าเมรุ (สุสาน)

             สร้างกุฏิที่พักสงฆ์ อาคารสุนทรพิพัฒน์ประชารังสรรค์

งานบูรณปฏิสังขรณ์

พ.ศ. ๒๕๔๑ บูรณปฏิสังขรณ์ศาลาเอนกประสงค์ จำนวน ๔ หลัง

             ปรับปรุงทางเท้าบริเวณเขตสังฆาวาส

พ.ศ. ๒๕๕๒ ต่อเติมศาลาการเปรียญด้านทิศตะวันออก

พ.ศ. ๒๕๔๕ บูรณปฏิสังขรณ์เตาฌาปนกิจ (เปลี่ยนเป็นระบบปลอดควันพิษ)

             บูรณปฏิสังขรณ์กุฏิสงฆ์ (ตั้งพิรุฬห์ธรรม)

             บูรณปฏิสังขรณ์อาคารหอสวดมนต์

             บูรณปฏิสังขรณ์ศาลาบูรพาจารย์

พ.ศ. ๒๕๕๔ บูรณปฏิสังขรณ์ศาลาการเปรียญ

             งานสาธารณสงเคราะห์

พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นประธานจัดหาทุน และก่อสร้างอาคารศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์จำนวน ๒ หลัง คือ

             (๑) อาคารเรียนอเนกประสงค์

             (๒) อาคารโรงอาหาร และหอประชุม

พ.ศ. ๒๕๔๑ บริจาคทรัพย์ร่วมก่อสร้างโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร

พ.ศ. ๒๕๕๓ บริจาคทรัพย์สนับสนุนการจัดสร้างอาคารพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ ครองราชย์ ๕๐ ปี อนุสรณ์ ๒๕ ปี ปัญญาวรคุณ

พ.ศ. ๒๕๔๐ – ปัจจุบัน บริจาคทรัพย์ให้แก่โรงพยาบาลสงฆ์กรมการแพทย์เพื่อช่วยพระภิกษุ – สามเณรอาพาธเป็นประจำทุกปี

สมณศักดิ์

พ.ศ. ๒๕๓๐ เป็นพระครูประกาศสรวุฒพระคู่สวดฐานานุกรมใน พระวิสุทธาธิบดี เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร

             วัดไตรมิตรวิทยารามเขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร

พ.ศ. ๒๕๓๓ ได้รับพระราชทานตั้งสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ชั้นโท (จร.ชท.)

             ในราชทินนามที่ พระครูสุนทรพิพัฒนโกศล

พ.ศ. ๒๕๓๙ ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ชั้นเอก (จร.ชอ.) ในราชทินนามเดิม

พ.ศ. ๒๕๔๔ เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะแขวง ชั้นโท (จว.ชท.)

พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้รัพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะแขวงชั้นเอก (จว.ชอ.)

พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้รับประราชทานตั้ง สมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ(สย.) ในราชทินนามที่ พระพิพัฒน์วิริยาภรณ์
เจ้าอาวาสวัดศาลาแดง
Copyright © 2011-2024 watsaladaeng.com ® all rights reserved. | ติดตอบสอบถาม โทร. 0987595992 ผู้ดูแลเว็บไซต์