ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ประวัติวัดศาลาแดง
dot
bulletประวัติวัดศาลาแดง
bulletสังฆสถานที่สำคัญ
dot
ประวัติเจ้าอาวาส
dot
bulletพระพิพัฒน์วิริยาภรณ์
bulletพระครูสุนทรพิพัฒนโกศล (เดิม)
bulletพระครูวิหารกิจจารักษ์
bulletพระอธิการขำ
bulletพระอธิการลม
bulletพระอธิการเหมือน
dot
ประวัติอุโบสถหลังใหม่
dot
bulletประวัติอุโบสถหลังใหม่
bulletแกเลอลี่ ภาพสำคัญ
dot
ประวัติอุโบสถหลังเก่า
dot
bulletประวัติอุโบสถหลังเก่า
dot
สถานที่สำคัญภายในวัด
dot
bulletรอยพระพุทธบาทจำลอง
bulletหอสวดมนต์,หอฉัน
bulletศาลาการเปรียญ
bulletศาลาบูชาพระประจำวัน
bulletศาลาบูรพาจารย์
bulletโรงเรียนพระปริยัติธรรม
bulletวังมัจฉา
dot
ประมวลภาพกิจกรรม
dot
bulletกิจกรรมวันอาสาฬหบูชา
bulletกิจกรรมอบรมธรรมศึกษา
bulletงานปฏิบัติธรรมบวชชีพราหมณ์
bulletกิจกรรมเวียนเทียนรอบอุโบสถวันอาสาฬหบูชา๕๔
dot
ประมวลภาพเหตุการณ์สำคัญ
dot
bulletพระพุทธชนราช ใต้ร่มเศวตฉัตร
bulletการสวดมนต์ข้ามปี ๒๕๕๖
bulletการสวดมนต์ข้ามปี ๒๕๕๕
bulletภาพวีดีโอน้ำท่วมวัด ปี 54
bulletเหตุการณ์น้ำท่วม 27/10/54
bulletเหตุการณ์น้ำท่วม 29/10/54
bulletเหตุการณ์น้ำท่วม 30/10/54
bulletเหตุการณ์น้ำท่วม 31/10/54
bulletเหตุการณ์น้ำท่วม 01/11/54
bulletเหตุการณ์น้ำท่วม 02/11/54
bulletเหตุการณ์น้ำท่วม 03/11/54
bulletเหตุการณ์เมื่อ 6/6/2552


รายนามเจ้าภาพตัดหวายลูกนิมิต ลูกนอกอุโบสถ วัดศาลาแดง ปี 55

 วันจันทร์ที่ ๓๐ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕

เวลา ๑๒.๐๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น.

รายนามเจ้าภาพตัดหวายลูกนิมิตเล็ก ลูกนอกอุโบสถ วัดศาลาแดง ปี 55 (อย่างไม่เป็นทางการ)

อ.บังอร  เลิศบำรุง  คุณหอม  เกตุอุดม
คุณปัญญา  คุณอารียา  บัวจันทร์
คุณบุญเหลือ  แสงศิริ
คุณพรพันธ์  จารุเกษตรพร
นายสมชาย  นางนรมล  วงษ์น้อย
นางอัญวีณ์  อำนาจนิมิต
นางนพพร  บรรติวรชัย และครอบครัว
น.ส.ภัทธิญา  เรืองแจ่ม
คุณสมเกียรติ  คุณสมปอง  อุ่นสัมฤทธิ์ และครอบครัว
ด.ญ.ณัฐชยา  ด.ญ.ณัฐณิชา  ด.ญ.ธีริศรา  จูพงษ์เศรษฐ์
คุณอัครวัฒน์  ปุตตธรรมกุล และครอบครัว
น.ส.จินดาภา  ประสานวงษ์
คุณแม่ทองคำ  เอี่ยมคง  ดต.กังวาน  นางวรรณา  ชูชีพ
คุณเผอิญ  กรพิทักษ์  (นิลศรี)
นายวิชัย  นางนิธิมา  กิจสงวน
นายมนตรี  มีขำ
คุณกิตตินุช  วงศ์คุ้มพงษ์
คุณกิ่ง  ชัยศรีสุขอำพร
คุณบุญสม  ชูประเสริฐสุข
คุณสมหมาย  ผลจิตจรูญ
ผู้ใหญ่ฉลอม  นางปราณี  ทองอยู่
น.ส.ปฐมาภรณ์  คำชื่น
นายอ้าพวง  แซ่ลี้
นายภณธกร  ธนัตพรกุล
น.ส.บุษบา  นามบุญลือ
คุณสมจิตร  แก้วนิ่ม
คุณจำเนียน  อุ่นเสน่หา  และครอบครัว
คุณสมใจ  คำวัน
คุณภาวัตร  ภู่พุ่มศรี
ผู้ใหญ่พนม  สุดภวา
ผู้ใหญ่ชาญชัย  พูนผล
คุณกิตติชัย  คุณนนทวรรณ  โกมลวัฒนานันท์
คุณชอบ  คุณสอิ้ง  เย็นท้วม
คุณกฤษณา  ก่อเกียรตินันทน์
คุณกัญญา  วิทยรัตนโกวิทย์
คุณอภิชัย  คุณมาลี  ไทยเที่ยง
คุณวีรวัฒน์  คุณดวงเดือน  มาเขียว
พ.ต.อ.พรชัย  เบญจาทิกุล
คุณสมทรง  บัวจันทร์
คุณพรพิมล  สูญญาจารย์
คุณหอม  เกล็ดอุดม
คุณสมพงษ์  คุณสมบุญ  จึงมานะกิจ
ด.ช.ณฐภัทร  ด.ญ.ณัชชา  บุญสิมะ
ครอบครัว เดโชกำธร
คุณนวลนภา  แจ่มจำรัส
คุณธรรมนูญ  หอประเสริฐกิจ
คุณนิกร  มีขำ
คุณสถิตย์  มีขำ
นายสุทธิศักดิ์  นางวิลัย  เจริญพัฒนาตระกูล
คุณสุภา  ชูชีพ คุณกนกวรรณ  คล้ายแจ้ง
คุณสิทธิกร  โกศลสมบูรณ์
นายณัฐพงษ์  ดิษฐ์ปัญญา และครอบครัว
คุณพงษ์อนันต์  ธณัติไตร
คุณชาญชัย  อเนกธนบูลย์ คุณพัชรี  ศฤงคารรัตนะ
นางละมูล  ทองม่วง
คุณคงเอก  พานตะโกสกุล
คุณภัคภร  สกลสุขสิน
คุณศักดินิธิศ  ธนเทิดวิวัฒน์
คุณสมชาย   ชันแสง
คุณจำลอง คุณวิมล ด.ญ.วิรัลพัชร  มามาก
น.ส.ธนภรณ์  วัตถุ
คุณนราทร  แสนเย็น และครอบครัว
นายชัชวัสส์  สกลสุจินต์ และครอบครัว
งานปิดทองฝังลูกนิมิต ปี 55

งานผูกพัทธสีมาอุโบสถวัดศาลาแดง วันที่ 19 มกราคม 2555 article
รายนามเจ้าภาพตัดหวายลูกนิมิตลูกเอก อุโบสถวัดศาลาแดง ปี 55
กำหนดการงานผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิต
รายนามพระสงฆ์คณะปูรกะ
คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่งานผูกพัทธสีมา ปิดทองฝังลูกนิมิตอุโบสถCopyright © 2011-2024 watsaladaeng.com ® all rights reserved. | ติดตอบสอบถาม โทร. 0987595992 ผู้ดูแลเว็บไซต์