ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ประวัติวัดศาลาแดง
dot
bulletประวัติวัดศาลาแดง
bulletสังฆสถานที่สำคัญ
dot
ประวัติเจ้าอาวาส
dot
bulletพระพิพัฒน์วิริยาภรณ์
bulletพระครูสุนทรพิพัฒนโกศล (เดิม)
bulletพระครูวิหารกิจจารักษ์
bulletพระอธิการขำ
bulletพระอธิการลม
bulletพระอธิการเหมือน
dot
ประวัติอุโบสถหลังใหม่
dot
bulletประวัติอุโบสถหลังใหม่
bulletแกเลอลี่ ภาพสำคัญ
dot
ประวัติอุโบสถหลังเก่า
dot
bulletประวัติอุโบสถหลังเก่า
dot
สถานที่สำคัญภายในวัด
dot
bulletรอยพระพุทธบาทจำลอง
bulletหอสวดมนต์,หอฉัน
bulletศาลาการเปรียญ
bulletศาลาบูชาพระประจำวัน
bulletศาลาบูรพาจารย์
bulletโรงเรียนพระปริยัติธรรม
bulletวังมัจฉา
dot
ประมวลภาพกิจกรรม
dot
bulletกิจกรรมวันอาสาฬหบูชา
bulletกิจกรรมอบรมธรรมศึกษา
bulletงานปฏิบัติธรรมบวชชีพราหมณ์
bulletกิจกรรมเวียนเทียนรอบอุโบสถวันอาสาฬหบูชา๕๔
dot
ประมวลภาพเหตุการณ์สำคัญ
dot
bulletพระพุทธชนราช ใต้ร่มเศวตฉัตร
bulletการสวดมนต์ข้ามปี ๒๕๕๖
bulletการสวดมนต์ข้ามปี ๒๕๕๕
bulletภาพวีดีโอน้ำท่วมวัด ปี 54
bulletเหตุการณ์น้ำท่วม 27/10/54
bulletเหตุการณ์น้ำท่วม 29/10/54
bulletเหตุการณ์น้ำท่วม 30/10/54
bulletเหตุการณ์น้ำท่วม 31/10/54
bulletเหตุการณ์น้ำท่วม 01/11/54
bulletเหตุการณ์น้ำท่วม 02/11/54
bulletเหตุการณ์น้ำท่วม 03/11/54
bulletเหตุการณ์เมื่อ 6/6/2552


งานบำเพ็ญกุศลศพอดีตเจ้าอาวาสวัดศาลาแดง

 

 ----------------------

 

กำหนดการบำเพ็ญกุศลศพ

พระพิพัฒน์วิริยาภรณ์ ดร. (ประจวบ อาทโร) อายุ ๘๔ พรรษา ๖๔

อดีตเจ้าอาวาสวัดศาลาแดง,อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะแขวงบางแค

(มรณภาพ วันพุธ ที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.. ๒๕๖๔)

 

*****************

 

วันจันทร์ ที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.. ๒๕๖๔

เวลา ๐๙.๐๐ น. เคลื่อนศพจากโรงพยาบาลธนบุรี ๑

เวลา ๑๓.๐๐ น. พระสงฆ์ และพุทธศาสนิกชน สรงน้ำศพ

เวลา ๑๗.๐๐ น. พิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ

เวลา ๑๗.๓๐ น. พระสงฆ์สมณศักดิ์ ๑๐ รูป บังสุกุลปากหีบ

เวลา ๑๘.๐๐ น. สวดพระอภิธรรม

 

วันอังคาร ที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.. ๒๕๖๔ (บำเพ็ญกุศลครบ ๗ วัน สตฺตมวาร)

เวลา ๐๙.๓๐ น. แสดงพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์

เวลา ๑๐.๓๐ น. พระสงฆ์สมณศักดิ์ ๑๐ รูป สวดพระพุทธมนต์

เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพล

เวลา ๑๒.๐๐ น. พระสงฆ์สมณศักดิ์ ๑๐ รูป สวดมาติกา-บังสุกุล

เวลา ๑๘.๓๐ น. สวดพระอภิธรรม

 

วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ – วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๕

เวลา ๑๘.๓๐ น. สวดพระอภิธรรม

(หยุดสวด ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ และ ๑ มกราคม ๒๕๖๕)

 

วันพุธ ที่ ๕ มกราคม พ.. ๒๕๖๕ (บำเพ็ญกุศลครบ ๕๐ วัน ปญฺญาสมวาร)

(บรรจุศพ)

 

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.. ๒๕๖๕ (บำเพ็ญกุศลครบ ๑๐๐ วัน สตมวาร)

 

 

-----------------------------------

 

ประวัติสังเขป

พระพิพัฒน์วิริยาภรณ์ ดร. (ประจวบ อาทโร)

อายุ ๘๔ พรรษา ๖๔

อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะแขวงบางแค

อดีตเจ้าอาวาสวัดศาลาแดง แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร

**************************

ชื่อ พระพิพัฒน์วิริยาภรณ์ ฉายา อาทโร นามสกุล สุดประเสริฐ อายุ ๘๔ พรรษา ๖๔

เกิด วันอาทิตย์ ที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๔๘๐ บิดา นายฉุย มารดา นางย้อย

บ้านเลขที่ ๑๗ หมู่ ๘ ต.ศาลาธรรมสพน์ อ.ตลิ่งชัน จ.ธนบุรี

 

อุปสมบท

วันอังคาร ที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๐๐ ณ วัดศาลาแดง แขวงบางไผ่ เขตบางแค กทม.

พระอุปัชฌาย์ พระสุธรรมมุนี วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เขตพระนคร กทม.

พระกรรมวาจาฯ พระครูสังฆกิจจารักษ์ วัดศาลาแดง แขวงบางไผ่ เขตบางแค กทม.

พระอนุสาวนาฯ พระครูสุนทรกิจโกศล วัดนครชื่นชุ่ม ต.กระทุ่มล้ม อ.พุทธมณฑล

.นครปฐม

 

วิทยฐานะ

..๒๕๐๕ สอบได้ น..เอก สำนักเรียนคณะเขตภาษีเจริญ-หนองแขม

..๒๕๔๓ จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (กศน.) เขตบางแค

..๒๕๔๘ จบการศึกษาศาสนศาสตรบัณฑิต (ศน..)

จากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

..๒๕๕๑ จบการศึกษาศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (ศน..)

จากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

..๒๕๕๔ จบการศึกษารัฐปศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รป..)

จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

 

งานปกครอง

..๒๕๑๔ ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศาลาแดง

..๒๕๒๕ ได้รับแต่งตั้งเป็นรองเจ้าอาวาสวัดศาลาแดง

..๒๕๒๙ ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดศาลาแดง

..๒๕๓๐ ได้รับแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์

..๒๕๔๔ ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะแขวงบางแค

..๒๕๖๑ ได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะแขวงบางแค

 

สมณศักดิ์

..๒๕๒๙ ได้รับแต่งตั้งตำแหน่งฐานานุกรม ที่ พระครูประกาศสรวุฒิ

ฐานานุกรมในพระวิสุทธาธิบดี อดีตเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม

อดีตเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร

..๒๕๓๓ ได้รับพระราชทานตั้งสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตร

เจ้าอาวาสวัดราษฏร์ ชั้นโท ในราชทินนามที่พระครูสุนทรพิพัฒนโกศล

..๒๕๓๙ ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าอาวาส

วัดราษฏร์ ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม

..๒๕๕๖ ได้รับพระราชทานตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะ ชั้นสามัญ

ในราชทินนามที่ พระพิพัฒน์วิริยาภรณ์

 

มรณภาพ

วันพุธ ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๒๒ นาฬิกา ๑๔ นาที

ณ โรงพยาบาลธนบุรี ๑ สิริอายุ ๘๔ พรรษา ๖๔

 

 

 

 
งานพิธีบำเพ็ญกุศลศพพระพิพัฒน์วิริยาภรณ์
Copyright © 2011-2024 watsaladaeng.com ® all rights reserved. | ติดตอบสอบถาม โทร. 0987595992 ผู้ดูแลเว็บไซต์